S5 Drop Down Cart

košík:
Váš košík je prázdny
Otvoriť
Prihlás/Odhlás
salespointpartner_logo.jpg

Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok PDF Tlač Email


Reklamačné podmienky

 1. Ku každému tovaru zakúpeného u predávajúceho je prikladaná faktúra a dodací list, ktorý zároveň slúži aj ako záručný list. Osobným prevzatím tovaru v prevádzke predávajúceho, prípadne prevzatím tovaru od prepravcu, kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami a tiež s reklamačným poriadkom predávajúceho a potvrdzuje tým, že bol s nimi oboznámený.
 2. V prípade zasielania tovaru prepravnou spoločnosťou je kupujúci povinný spolu s prepravcom prekontrolovať stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť lepiacej pásky, poškodenie krabíc...) a v prípade jej poškodenia alebo neúplnosti odmietnúť tovar prevziať. V takomto prípade je nutné s prepravcom spísať protokol o škode. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravná spoločnosť. V prípade škodovej udalosti sa predávajúci bude snažiť kupujúcemu v čo najkratšom možnom čase dodať nový tovar. Kupujúci svojim podpisom na preberacom protokole prepravnej spoločnosti potvrdzuje, že zásielku prebral v poriadku. Mechanické poškodenie tovaru po vybalení z neporušenej krabice je nutné okamžite nahlásiť predávajúcemu bezodkladne po zistení tejto skutočnosti. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude možné uznať, vzhľadom na reklamačné podmienky prepravnej spoločnosti.
 3. Pred prvým použítím je kupujúci povinný si dôkladne preštudovať návod na obsluhu zariadenia a týmito pokynmi sa riadiť. Tiež je povinný oboznámiť sa so záručnými podmienkami predávajúceho.
 4. Záručná doba pre fyzické osoby, ktoré tovar nebudú využívať pre účely podnikania je daná zákonom. Minimálna záručná doba je 2 roky.
 5. Záručná doba pre osoby, ktoré tovar budú využívať pre účely podnikania, je daná obchodným zákonníkom. Väčšinou je to 1 rok.
 6. Predávajúci má právo na vybavenie reklamácie 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru.
 7. V prípade, že je v mieste kupujúceho autorizované stredisko, ktoré je určené k oprave reklamovaného zariadenia, uplatní danú reklamáciu kupujúci v tomto autorizovanom stredisku. Odporúčame využívať tento spôsob opráv, čím kupujúci sám výrazne prispeje ku skorému vybaveniu jeho reklamácie. Ušetrí sa tým čas, ktorý je potrebný na prepravu zariadenia od kupujúceho k predávajúcemu a od predávajúceho do tohto autorizovaného strediska. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu takýmto spôsobom, zaistí jeho opravu predávajúci. Túto možnosť, využívať služby autorizovaných stredísk, práve zabezpečujeme.
 8. Pri uplatňovaní reklamácie musí byť na výrobku čitateľné sériové (výrobné) číslo, inak reklamácia nebude uznaná.
 9. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú zdarma.
 10. V prípade, že nie je možné vyriešiť reklamáciu opravou alebo výmenou za rovnaký typ tovaru z dôvodu, že daný tovar už nie je dostupný od dodávateľa, bude predávajúci riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami.
 11. Na spotrebný tovar (cartridge, náplne do tlačiarní, pásky…) je poskytovaná obmedzená záruka 6 mesiacov. Z cartridge nesmie chýbať viac ako 1/10 náplne. Je potrebné doložiť skušobný výtlačok. Záruka sa nevzťahuje na zaschnuté trysky z dôvodu nepoužívania zariadenia. Na renovované náplne nie je záruka časovo obmedzena platí stále.
 12. V prípade zistenia, že príčinou problému nie je reklamovaný tovar, ale nekorektná inštalácia operačného systému alebo ďalšieho software (ovládače, rôzne programy, hry….), bude to klasifikované ako neoprávnená reklamácia. Kupujúci bude na túto skutočnosť upovedomený a tovar mu bude vrátený v pôvodnom stave. Predtým však bude zákazníkovi ponúknuté riešenie na odstránenie daného problému.
 13. V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady spojené s vybavením neoprávnenej reklamácie (dopravné náklady, poplatok za servisné hodiny….). Až po uhradení týchto nákladov bude tovar vrátený kupujúcemu. Kupujúcemu bude v tomto prípade vystavená faktúra a až po jej uhradení bude tovar vrátený späť.

Nárok na uplatnenie záruky Vám automaticky zaniká, ak:

 • Má tovar poškodenú identifikačnú nálepku (hlavne procesory a pamäte).
 • Je tovar poškodený mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté, polámané konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel), otrasmi a pádom tovaru.
 • Je tovar poškodený elektricky (prepólovanie, prepätie – výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji).
 • Je tovar poškodený nedbanlivosťou zariadenia sú používané v prašnom prostredí,
 • Bol vykonaný nekvalifikovaný zásah alebo bola vykonaná neštandardná zmena parametrov.
 • Bol tovar poškodený prírodnými živlami.
 • Závada sa prejavuje u sofware, pri ktorom kupujúci nevie doložiť legálny spôsob jeho nadobudnutia.
 • Je tovar už po záručnej dobe.

Postup pri uplatňovaní reklamácie

Termín prevzatia zákazky

Za včasné prevzatie tovaru po oprave sa považuje dohodnutý termín , maximálne 5 pracovných dní po tomto termíne. V prípade nedodržania týchto termínov účtujeme skladné vo výške 50Sk/deň. Tovar neprevzatý zákazníkom ani po 90-tich dňoch bude predaný a z utŕženej sumy uspokojené naše náklady za skladné.